Avís legal

1. TITULAR DE LA PÀGINA WEB

En compliment de l'deure d'informació que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, la "LSSICE"), s'informa que el Portal Web www.movidable.com a què l'Usuari ha accedit és propietat de MOVIDABLE, que opera sota el nom comercial de MOVIDABLE (en endavant, "MOVIDABLE"). Les dades de MOVIDABLEson els següents:
CIF: B66933763
Domicili social: C / Tres Creus, 104, 3. 2. - 08202 Sabadell (Barcelona) Espanya
Adreça de correu electrònic: hola@movidable.com


A l'efecte d'interpretar el present Avís Legal (en endavant, el "Avís Legal"), els termes en majúscula que es trobin en el tindran el mateix significat que el que s'assigna a l'Annex 1 de les condicions de contractació, excepte que de forma expressa en el contingut de aquest avís legal se li d'un altre significat. El present Avís Legal s'aplicarà tant a l'accés i utilització del Portal Web com a la prestació dels serveis oferts en aquest, de tal manera que regirà en tot moment tant per a la simple navegació com per a la contractació dels serveis oferts en el marc de l' mateix, si bé aquestes últimes activitats addicionalment, a les condicions de contractació dels serveis de MOVIDABLE.

2. ÚS I ACCÉS A LA PÀGINA WEB

L'accés a l'Portal Web és de caràcter gratuït i absolutament voluntari. L'accés, suposa l'acceptació expressa de el present Avís Legal per part de l'Usuari. Si l'Usuari no està d'acord amb els termes exposats no ha d'accedir, navegar o utilitzar el Portal web. Per accedir i navegar pel portal web, l'Usuari no té l'obligació de registrar-se. No obstant, podrà fer-ho de forma voluntària. En el cas que l'Usuari vulgui registrar-se al Portal Web com Client Registrat, s'identificarà amb el seu correu electrònic i contrasenya d'accés que crearà expressament a aquest efecte.

Per donar-se d'alta com a Client Registrat, l'Usuari haurà de facilitar les següents dades i acceptar la Política de Privacitat:
• Tipus d'usuari (particular o empresa)
• Nom
• Cognoms
• Telèfon
• Clau
• Adreça de correu electrònic
• Adreça postal


L'Usuari es fa responsable de tractar i custodiar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre, no havent de cedir-les a tercers. En cas de pèrdua, revelació, comunicació i / o cessió a tercers de la contrasenya, l'Usuari assumirà tota responsabilitat dels danys que puguin derivar-se, eximint a MOVIDABLE de la mateixa. En cas d'accés no autoritzat al compte creat o sospita d'això, es recomana canviar la contrasenya i / o comunicar la sospita a MOVIDABLE per tal que pugui prendre les mesures oportunes.

3. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DELS USUARIS

Els Usuaris es comprometen a fer un ús diligent del Portal Web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums, als el present Avís Legal i, si escau, a qualsevol altra política establerta per MOVIDABLE al Portal Web.

Els Usuaris s'obliguen a respectar les lleis aplicables i els drets de tercers a l'utilitzar els continguts del Portal web. Així mateix, els Usuaris han de fer-lo servir de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, s'han d'abstenir de: • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, obscè, denigrant o que inciti o promogui la realització d'actes delictius, violents difamatoris o degradants per raó d'edat, sexe, religió o creences; o que faci, promogui o inciti directament o indirectament a l'apologia de l'terrorisme o que sigui contrària als drets humans i els drets fonamentals i llibertats de tercers, a la legislació vigent, la moral, els bons costums i l'ordre públic, o amb fins lesius que puguin perjudicar, danyar o impedir de qualsevol forma, l'accés als mateixos, en perjudici de MOVIDABLE o de tercers.
• Provocar danys en els sistemes informàtics de MOVIDABLE dels seus proveïdors o de tercers i / o introduir o difondre virus informàtics, codi o programari nociu o altre tipus de sistemes que puguin causar danys o alteracions en sistemes informàtics, programes o sistemes accessibles a través d' els materials o serveis del Portal Web, o en els sistemes d'informació, arxius i equips informàtics dels usuaris dels mateixos, o l'accés no autoritzat a qualssevol materials i serveis del Portal web.
• Realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat com una vulneració de drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a MOVIDABLE o a tercers.
• Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar qualsevol aspecte del Portal web.
• Utilitzar el Portal Web, total o parcialment, per a promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones, o incloure hipervincles en les seves pàgines web particulars o comercials a l'Portal web.
• Utilitzar els serveis i materials oferts a través del Portal web de forma contrària a la Llei, la moral, els bons costums generalment acceptades, a l'ordre públic, a aquest avís legal oa les condicions de contractació i en perjudici o amb menyscabament dels drets de la resta d'Usuaris i / o de MOVIDABLE.
• Eliminar o modificar sigui com sigui els dispositius de protecció o identificació de MOVIDABLE o els seus legítims titulars que pugui contenir el Portal Web o els símbols, logos o marques que MOVIDABLE o els tercers legítims titulars dels drets incorporin a les seves creacions i que puguin ser objecte de drets de propietat intel·lectual.
• menyscabar o perjudicar la reputació i bon nom de MOVIDABLE.
• Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual i altres dades identificatives dels drets de MOVIDABLE o de tercers usuaris del Portal Web, així com els dispositius tècnics de protecció.
• No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del Portal Web o en la utilització de qualsevol dels serveis inclosos en ell, incloent la utilització, si escau, de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol una altra forma.
MOVIDABLE es reserva la facultat de cancel·lar o restringir l'accés a l'Portal Web a determinats usuaris, en cas d'observar qualsevol conducta que a judici de MOVIDABLE resultin contràries a aquest avís legal, la llei, les normes establertes per MOVIDABLE o pugui pertorbar el bon funcionament , imatge, credibilitat i / o prestigi de MOVIDABLE. Així mateix, MOVIDABLE podrà exigir responsabilitat als Usuaris pels danys i perjudicis derivats de el mal ús del Portal web.

4. RESPONSABILITATS

MOVIDABLE no serà en cap cas responsable dels danys que puguin derivar-se de:
• La manca de disponibilitat o accessibilitat a l'Portal Web o als altres llocs amb els quals s'han establert enllaços.
• Les interrupcions en el Portal web, desconnexions, demores o saturacions causades per deficiències o sobrecàrrega de línies telefòniques, de el sistema d'Internet o altres sistemes electrònics que concorrin en el curs del seu funcionament.
• Altres danys que puguin ser causats per tercers mitjançant intrusions no autoritzades fora de control de MOVIDABLE.
• De el mal ús del Portal Web o els seus continguts per part de l'Usuari assumint aquest, en tot cas, sota la seva exclusiva responsabilitat, les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se del seu accés o ús del Portal Web o dels continguts allotjats, així com de la seva reproducció o comunicació.
• Possibles usos realitzats pels Usuaris, entre els quals s'inclouen els que puguin derivar-se d'eventuals infraccions de drets de propietat intel·lectual de tercers i es reserva les accions legals pertinents per actuar contra qualsevol que pugui contravenir un dret de propietat intel·lectual de tercers. < br /> • Si algun dels contingut, arxius, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges allotjats al Portal Web fossin contraris a la Llei, la moral, la bona fe i a l'ordre públic o contenen qualsevol tipus de virus informàtic es procedirà a la seva retirada. MOVIDABLE no es fa responsable dels continguts arxius, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges que no depenguin de l'Portal Web, ni siguin gestionats per MOVIDABLE.
MOVIDABLE es reserva el dret de realitzar qualsevol de les accions següents, en qualsevol moment i sense previ avís:
• Modificar, suspendre o finalitzar el funcionament o l'accés a l'Portal Web, oa part dels mateixos, pel motiu que sigui.
• Modificar o canviar el Portal Web o part d'ell, l'Avís Legal, les condicions d'ús i les polítiques o clàusules aplicables.
• Interrompre el funcionament del Portal Web, o de part d'aquest, quan sigui necessari realitzar tasques de manteniment rutinàries o excepcionals, corregir errors o fer altres canvis.

MOVIDABLE no serà responsable davant l'Usuari, davant tercers, de qualsevol modificació, suspensió o interrupció de l'servei, ni garanteix la disponibilitat i continuïtat de l'funcionament del Portal Web, ni dels altres llocs web amb els que s'han establert enllaços des de la mateixa. MOVIDABLE no assumeix cap responsabilitat pel que fa a l'ús o els resultats de l'ús del Portal Web en relació a la seva correcció, precisió, veracitat, fiabilitat, actuació o uns altres.

MOVIDABLE no pot garantir l'absència de virus o altres elements al Portal Web introduïts per tercers no relacionats amb MOVIDABLE que puguin donar lloc a alteracions en els sistemes de maquinari o programari dels usuaris o els documents i arxius electrònics emmagatzemats en els seus sistemes. Com a resultat, MOVIDABLE no serà responsable sota cap circumstància de cap dany o perjudici que pugui derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin donar lloc a alteracions en els sistemes de maquinari o programari o en els documents i arxius electrònics dels Usuaris.

Així mateix, MOVIDABLE no pot garantir que tercers no autoritzats puguin tenir accés a l'tipus d'ús que l'Usuari fa del Portal Web, o les condicions, característiques i circumstàncies en les que aquest usuari no autoritzat realitzen aquest ús. En conseqüència, MOVIDABLE no serà en cap cas responsable de cap dany o perjudici que pugui derivar de l'accés no autoritzat.

5. ENLLAÇOS

Aquells usuaris que vulguin introduir enllaços des d'altres pàgines web cap al Portal Web han de sol·licitar autorització prèvia a MOVIDABLE. En qualsevol cas, aquests enllaços poden ser autoritzats sota les següents condicions:
• Han de dirigir-se a la pàgina principal o home page del Portal Web sense reproduir-la en alguna forma.
• Es prohibeix la creació de marcs o frames de qualsevol tipus que permetin que el Portal Web sigui visualitzat a través d'adreces diferents o de manera que indueixin a error, confusió o engany dels Usuaris respecte de l'origen de l'contingut, impliqui una conducta deslleial, utilitzi o perjudiqui de qualsevol forma la reputació i imatge de MOVIDABLE i la seva marca o sigui contrari de qualsevol forma a la normativa vigent, la moral o l'ordre públic.
• Es prohibeix la utilització de qualsevol marca o signe diferent de MOVIDABLE que no compta la seva autorització expressa.
L'existència d'aquest tipus d'enllaços no implica de cap manera l'existència de relacions entre MOVIDABLE i el propietari de la web o de la pàgina en la qual s'estableixi l'enllaç cap al Portal Web, ni l'acceptació o aprovació dels seus continguts o serveis. Al seu torn, MOVIDABLE pot introduir al Portal Web enllaços que permeten als Usuaris accedir a pàgines web de tercers per facilitar la navegació i experiència. En aquests casos, MOVIDABLE no es responsabilitza el contingut o serveis per aquests ni dels danys que puguin originar-se amb motiu de la seva consulta o utilització. En tot cas, MOVIDABLE es reserva el dret de prohibir en qualsevol moment l'ús dels enllaços prèviament autoritzat, entre d'altres, en els supòsits d'activitat o continguts il·lícits de la pàgina web en la qual s'inclogui l'enllaç.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

6.1 Drets de propietat intel·lectual de MOVIDABLE

Els drets sobre el Portal web, el programari que incorporen i tots els continguts i / o altres elements que es mostren en ell incloent, a títol merament exemplificatiu i sense limitació, dibuixos, textos, icones, dissenys, gràfics, fotografies, vídeos, programaris , signes distintius, imatges, noms, etc., pertanyen a MOVIDABLE o, si s'escau, han estat llicenciats a favor de MOVIDABLE pels seus legítims titulars. Tots els materials i informació de MOVIDABLE estan sotmesos a la normativa vigent sobre propietat intel·lectual i / o industrial. L'Usuari no podrà sol·licitar, ni intentar registrar, marques, noms comercials, drets d'autor, patents, models d'utilitat, dissenys industrials o qualsevol altra modalitat de propietat intel·lectual en cap país de el món en relació a l'Portal Web. L'Usuari es compromet a no infringir cap manera els drets de propietat intel·lectual de MOVIDABLE i de tercers en el marc o com a conseqüència del seu ús al Portal Web.

6.2 Restriccions

No està permès que l'Usuari, ni cap tercer, procedeixi a:
• Modificar, adaptar, traduir, transferir, assignar, explotar, subllicenciar, sol·licitar donacions o crear treballs derivats basats en el portal web o qualsevol part del mateix, amb excepció dels usos expressament autoritzats en aquest Avís Legal.
• Realitzar enginyeria inversa, descompilar, desxifrar, desacoblar o intentar derivar el codi font de l'Software.
• Modificar, adaptar o crear treballs derivats de el codi font del programari del Portal Web o documentació del mateix.

6.3 Defensa dels drets de Propietat Intel·lectual de MOVIDABLE

L'Usuari tindrà l'obligació de comunicar a MOVIDABLE qualsevol infracció dels drets de propietat intel·lectual del Portal Web o del seu contingut i ha de notificar immediatament a MOVIDABLE, proporcionant qualsevol evidència que pugui posseir de la infracció, dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: hola@movidable.com.